aktualności KSSImprezy KSSPuchar Toru Wyrazów

VI RUNDA WYŚCIGÓW SAMOCHODOWYCH O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU CZĘSTOCHOWSKIEGO 19.10.2013 r.

VI RUNDA WYŚCIGÓW SAMOCHODOWYCH

O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU

CZĘSTOCHOWSKIEGO

19.10.2013

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

NA TORZE WYRAZÓW ŚCIGAMY SIĘ LEGALNIE

WSTĘP – DEFINICJA IMPREZY

Sportowa jazda stanowi VI rundę Cyklu o Puchar Prezesa A-CZ. Jest otwartą imprezą sportową dla wszystkich kierowców, zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem ramowym, regulaminem KJS 2013, postanowieniem MKS, Regulaminem Ochrony Środowiska PZM, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

 PROGRAM IMPREZY

Otwarcie listy zgłoszeń                01.10.2013        godz. 8:00

Zamknięcie listy zgłoszeń           19.10.2013        godz. 9:45

Odbiór administracyjny              19.10.2013        godz. 8:00 – 9;45

Badanie kontrolne BK – 1          19.10.2013        godz. 8:00 – 10:00

Pierwsze posiedzenie ZSS          19.10.2013        godz. 10:00

Publikacja listy startowej           19.10.2013        godz. 10:35.

Odprawa uczestników                19.10.2013         godz. 10.45

Przejazd treningowy                  19.10.2013        godz. 11:00 -11.55

Start                                               19.10.2013        godz. 12.00

Meta                                               19.10.2013        godz..15;20

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz15.30

Opublikowanie ostatecznej klasyfikacji końcowej i rozdanie nagród godz. 16:00.

1.       USTALENIA OGÓLNE

1.1      Miejsce i termin imprezy:

Impreza odbędzie się w dniu 19.10.2013 Start i Meta – Tor Wyrazów (42-290 Wyrazów, ul. Wyścigowa)

1.2      Nazwa i ranga imprezy:

CYKL O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU CZĘSTOCHOWSKIEGO stanowi VI rundę Regulamin cyklu dostępny na stronie: www.automobilklubczestochowski.pl

1.3      Numer wizy ZO PZM

30/RS/2013 z dnia 27.wrzesień 2013

1.3.1.1      Lokalizacja biura:

Biuro od dnia 01.10.2013 r znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Częstochowskiego przy ulicy Focha 19.

W dniu zawodów 19.10.2013 od godziny 8:00 na Torze Wyrazów.

1.4      Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego:

Start – Tor Wyrazów  godz.  12.00

Meta – Tor Wyrazów  godz.  15.20

Obowiązuje park zamknięty.

1.5      Charakterystyka:

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia.

Trasę stanowi 1 próba sprawnościowa –(2 okrążenia)- zakończona metą lotną, pokonana 3krotnie ..

.Przejazd treningowy zgodnie z mapą toru.Nawierzchnia trasy asfalt.

Długość trasy: 1,4km [1,4×3=4.2km.]

  1. 2.         ORGANIZACJA

2.1   Nazwa organizatora

Automobilklub Częstochowski

2.2   Adres

ul. Focha 19

42-200 Częstochowa

e-mail biuro@automobilklubczęstochowski.pl.

2.3   Zespół Sędziów Sportowych:

Przewodniczący:         –           Marcjiana     Grenda

Członek:                       –           Anna           Turula

Członek:                       –           Mirosław     Krachulec

2.4   Osoby oficjalne:

Dyrektor imprezy                  –          Grzegorz   Kuropatwinski

Biuro zawodów                      –           Anna        Turula

Komisja obliczeń                    –           Bartek       Kuropatwinski

Badanie kontrole                     –        Wojciech  Drożdż  /Tomasz  Witkowicz

Kierownik Próby                    –           Filip          Pudło

Kierownik Parku                    –           Wojciech  Drożdż

Start, Meta                             –           Szczęsny  Zbigniew

Komisarz  Ochrony  Środowiska – Marcin     Brendzel

3     ZGŁOSZENIA

 3.1   Załoga

3.1.1       Załogę stanowi kierowca i (ewentualnie pilot jeżeli zostanie zgłoszony). Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.

3.1.2       Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 Regulaminu KJS. Dopuszcza się udział w zawodach kierowców licencjonowanych, ale będą oni sklasyfikowani wyłącznie w klasie GOŚĆ.

3.1.3       Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3.2   Obowiązki załóg

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1       Obecność na odprawie uczestników.

3.2.2       Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z mapą Toru.

3.2.3       Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

3.3   Procedura zgłoszeń

3.3.1     Zgłoszenia będą przyjmowanie pocztą elektroniczną pod adresem komisja-sportowa@automobilklubczęstochowski.pl do dnia 18.10.2013 godz. 18:00. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez kierowcę i pilota i złożony w biurze w dniu zawodów. W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów zlokalizowanym na Torze Wyrazów do godz. 9:45.

ZGŁOSZENIE

3.3.2     Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego.

3.3.3     Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3.4     Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia.

3.4   Liczba załóg

Maksymalna liczba zgłoszonych 30 załóg. W przypadku zgłoszenie większej ilości załóg o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura zawodów.

3.5   Pojazdy dopuszczone:

Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz Załącznik nr 1. Regulamin KJS 2013.

3.6   Klasy:

3.6.1     Podział na klasy:

Klasa 1 – do 1150 cm3

Klasa 2 – od 1151 cm3 do 1600 cm3

Klasa 3 – od 1601 cm3 do 2000 cm3

Klasa 4 – od 2001 cm3

KLASA GOŚĆ – zawodnicy z licencją bez podziału na pojemność silnika. Klasa GOŚĆ sklasyfikowana jest wyłącznie w swojej klasie. Klasyfikacja generalna obowiązuje dla klas 1-4

3.6.2     Samochody posiadające silnik z turbo doładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika

–          z zapłonem ZI x współczynnik 1,7

–          z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

3.6.3     Klasę stanowi każda zgłoszona ilość samochodów

3.6.4     Ostateczny podział na klasy określi lista startowa zatwierdzona przez ZSS.

3.7   Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1     Wysokość wpisowego wynosi 100,00 złotych, w przypadku odmowy przyjęcia reklamy Organizatora wpisowe wynosi 150.zł.

3.7.2     Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

3.7.3     Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

3.7.4     Wpisowe przyjmowane będzie w dniu zawodów.

4     UBEZPIECZENIE

 4.1   Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC NW

 4.2   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowane przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni, oraz szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 5     NUMERY IDENTYFIKACYJNE

5.1   Tablice

Nie dotyczy

5.2   Numery startowe

Numery startowe dostarcza organizator, załoga we własnym zakresie musi umieścić je na przedniej szybie w prawym górnym rogu oraz na prawej tylnej szybie samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS.

5.3    KARTA WYKROCZEŃ

Karta wykroczeń: Nie dotyczy.

6     REKLAMA

 6.1   Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu.

6.2   Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.

6.3   Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Zawodów, na Starcie i Mecie, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie zawodów. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem.

7     ODBIÓR ADMINISTRACYJNY:

 7.1   Miejsce i czas:

Data 19.10.2013 od godz. 8:00 do godz. 09:45 Biuro zawodów: Tor Wyrazów

7.2   Dokumenty do okazania:

–          prawo jazdy kierowcy

–          ubezpieczenie OC i NW

–          dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi.

–          (dokument identyfikacyjny pilota.)

–          pisemna zgoda właściciela lub użytkownika, w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowca ani pilota.

8     ZAPOZNANIE

 8.1   Data, miejsce i organizacja zapoznania

Zapoznanie odbędzie się 19.10.2013 na Torze w Wyrazowie w godz. 11:00.-11.55 Podczas zapoznania na torze obecni będą sędziowie. Na tor będą wpuszczane samochody, odebrane przez BK. Zapoznanie odbędzie się  klasami po 10minut jazdy dla każdej klasy..

9     BADANIA KONTROLNE

 9.1   Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, dnia 19.10.2013, godz. 8:00 – 10:00

Spóźnienie na BK – 1 powyżej 15 minut powoduje wykluczenie z imprezy. Czas na BK – 1 zostanie nadany przy odbiorze administracyjnym.

9.2   Wymagania dodatkowe zgodnie z Zał. nr 1 Regulaminu Ramowego

9.3   Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania BK – 2 po ukończeniu ostatniej próby sprawnościowej.

10    OPONY

10.1 Ilość kół podczas imprezy musi zgodzić się z ilością kół na BK-1. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK-1.

10.2 Zabrania się stosowania opon sportowych. Dopuszcza się start tylko na oponach ze znakiem homologacji E.

 11    ODPRAWA UCZESTNIKÓW

11.1 Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, dnia 19.10.2013, godz.10:45 Biuro zawodów.

12    PRZEBIEG IMPREZY.

 12.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej:

Tor Wyrazów, dnia 19.10.2013, godz.10:35; Biuro zawodów; Tablica ogłoszeń.

12.2 Oficjalny start

Tor Wyrazów, godz. 12:00

12.3 W czasie trwania zawodów oficjalnym będzie czas podawany przez PR program 1 (AM 225 KHZ).

12.4 Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

12.5 Przejazd treningowy   godz. 11:00- 11.55

12.6 Parking serwisowy

W czasie trwania sprintu przewiduje się zorganizowanie parku serwisowego. Wszelkie naprawy muszą być dokonywane z zastosowaniem maty pod samochodem. Każdy stwierdzony przypadek braku takiej maty podlega karze w wysokości 100,00 zł. Na terenie toru obowiązuje zakaz tankowania paliwa.

 13    Procedura Startu

 13.1 Samochód będzie ustawiony na linii startu, o czasie startu poinformuje zawodnika sędzia informując: 15 sek. 10 sek., a następnie odliczając 5, 4, 3, 2, 1 i dając sygnał do startu przez podniesienie ręki.

13.2 Czas do kolejnych przejazdów będzie publikowany na 10 minut przed startem pierwszej załogi.

14    POMIAR CZASU.

14.1 Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie dokonywany z dokładnością do 1/10 sek. fotokomórką. Pomiar elektroniczny

14.2 META LOTNA.

Podczas prób zakończonych Metą Lotną, zasada TARYFY ma zastosowanie tylko dla załóg, które próby nie ukończą.

14.3 Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu startu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS

15    META

15.1 Przed startem do próby nie będzie PKC – start według listy  startowej.

15.2Po mecie trzeciego przejazdu obowiązuje park zamknięty.

 16    BEZPIECZEŃSTWO.

16.1 Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem .J.

16.2 Start nastąpi po dojechaniu do mety stop poprzednich załóg.

17    IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH

Kierownik próby                –           kamizelka koloru czerwonego

Sędzia Start/Meta               –           kamizelka koloru pomarańczowego

Sędzia Zabezpieczenia         –           kamizelka koloru żółtego

Sędziowie Techniczni         –           kamizelki koloru niebieskiego

18    NAGRODY.

18.1 Rozdanie nagród

dzień 19.10 2013, godz. 16:00   Biuro zawodów

18.2 Wykaz nagród

Za I, II, III miejsce w klasie – puchar dla kierowcy . Za I miejsce w klasyfikacji generalnej – puchar dla kierowcy ..

19    PROTESTY

19.1  Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora imprezy lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.

19.2  Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 min. od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

19.3  Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

19.4  Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, muszą być składane przez uczestnika do OKSS w Katowicach. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.

19.5  Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.

20    KARY.

Kary zgodnie z załącznikiem nr 1.

21    POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną cześć regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania VI RUNDY CYKLU.

 

 

 

Częstochowa, dnia 03.10.2013 r.

                                                                                                                       Grzegorz  Kuropatwinski

                                                                                                                       Dyrektor Zawodów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *