Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.automobilklubczestochowski.pl

Automobilklub Częstochowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.automobilklubczestochowski.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
• brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
• niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Mucha.
 • E-mail: jan.mucha@automobilklubczestochowski.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Automobilklubu Częstochowskiego

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Automobilklub Częstochowski, 42-200 Częstochowa, Krakowska 31

Automobilklub Częstochowski mieści się w kamiennicy. Obiekt jest dostosowany do poruszania się wózkami. Zarówno wejście główne  dostępne jest z poziomu terenu (poziom podłogi równy poziomowi terenu przy budynku).
• Biuro Automobilklubu Częstochowskiego mieści się na parterze, przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie
• W pomieszczeniu Automobilklubu Częstochowskiego nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji są w formie tablic informacyjnych i znaków.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
• Do Automobilklubu Częstochowskiego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
• Na parkingu przylegającym do obiektu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Deklaracje wedle uznania

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:
• system nagłówków
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
• responsywność strony