RODO

Szanowni Państwo,

W poniższym dokumencie znajdą Państwo informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi poniżej.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Automobilklub Częstochowski z siedzibą w Częstochowie Państwa danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z prawem administratorem Państwa danych osobowych jest Automobilklub Częstochowski z siedzibą w Częstochowie (42-200), pod adresem Krakowska 31, e-mail: biuro@automobilklubczestochowski.pl.

CZY WYZNACZYLIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Tak. W trosce o bezpieczne, zgodne z umową i przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem biuro@automobilklubczestochowski.pl .

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane podane przez Państwa w trakcie zawierania umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy – za wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail, których podanie nie jest konieczne, ale pomocne przy wykonaniu umowy.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE I PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia przez nas usług telekomunikacyjnych, w tym w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy – w tym podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz świadczenia usług – przez czas trwania umowy i ewentualnych rozliczeń po jej zakończeniu (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO „wykonanie umowy”);
 • dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia i ewentualnego przekazania ich dochodzenia do podmiotów zajmujących się windykacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);
 • marketingu bezpośredniego – w celu oferowaniu Państwu naszych usług w najbardziej atrakcyjnych dla Państwa pakietach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);
 • bieżącej obsługi – związanej m.in. z płatnościami czy reklamacjami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);
 • wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – w tym m.in. wystawianiu i przechowywaniu faktur, zapewniania bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne – przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „wypełnienie obowiązku prawnego przez administratora”).
 • korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. IBOK). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności w odnośniku na naszej stronie https://www.automobilklubczestochowski.pl/polityka-prywatnosci/

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, tj. podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu umów i świadczeniu przez nas usług, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną, rachunkową, podatkową;
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną;
 • uprawnionym organom i instytucjom państwowym.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Aby skorzystać z w/w uprawnień należy złożyć wniosek. Zakres realizacji każdego z w/w uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU SKARGA NA PRZETWARZANIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadkach uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).