III RUNDA WYŚCIGÓW SAMOCHODOWYCH O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU CZĘSTOCHOWSKIEGO 16.06.2013 r. Tor Wyrazów.

248231_484055088332452_485167041_nAUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA

  III RUNDA WYŚCIGÓW SAMOCHODOWYCH O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU

16.06.2013 r.

 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

NA TORZE WYRAZÓW ŚCIGAMY SIĘ LEGALNIE

                                                                             WSTĘP – DEFINICJA IMPREZY

Sportowa jazda stanowi III rundę Cyklu o Puchar Prezesa A-CZ. Jest otwartą imprezą sportową dla wszystkich kierowców,   zostanie    przeprowadzona    zgodnie    z    regulaminem    ramowym,    regulaminem    KJS   2013, postanowieniem  MKS,  Regulaminem  Ochrony  Środowiska  PZM,  Ustawy  Prawo  o  Ruchu  Drogowym  i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.

Modyfikacje,  zmiany  i/lub  uzupełnienia  do  niniejszego  Regulaminu  Uzupełniającego  będą  publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

 PROGRAM  IMPREZY
Otwarcie listy zgłoszeń 01.06.2013 godz. 8:00
Zamknięcie listy zgłoszeń 16.06.2013 godz. 9:45
Odbiór administracyjny 16.06.2013 godz. 8:15 – 9:45
Badanie kontrolne BK – 1 16.06.2013 godz. 8:15 – 10:00
Pierwsze posiedzenie ZSS 16.06.2013 godz. 10:00
Publikacja listy startowej 16.06.2013 godz. 10:30
Odprawa uczestników 16.06.2013 godz. 10.40
Zapoznanie z trasą 16.06.2013 godz. 11:00
Start 16.06.2013 godz. 11.30
Meta 16.06.2013 godz..14:15

 

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz14:30

Opublikowanie ostatecznej klasyfikacji końcowej i rozdanie nagród godz. 15:45.

 1.   USTALENIA OGÓLNE

1.1 Miejsce i termin imprezy:

Impreza  odbędzie  się  w  dniu  16.06.2013  Start  i  Meta  –  Tor  Wyrazów  (42-290  Wyrazów,  ul. Wyścigowa)

1.2 Nazwa i ranga imprezy:

CYKL O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU CZĘSTOCHOWSKIEGO stanowi III rundę Regulamin cyklu dostępny na stronie: www.automobilklubczestochowski.pl

1.3 Numer wizy ZO PZM

Nr wizy 14 / KJS / 2013 z dnia 6 czerwca 2013r.

1.4 Lokalizacja biura:

Biuro do dnia 14.06.2013 r znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Częstochowskiego przy ulicy Focha 19.

W dniu zawodów 16.06.2013 od godziny 8:15 na Torze Wyrazów.

1.5 Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego:

Start – Tor Wyrazów

Meta – Tor Wyrazów

Obowiązuje park zamknięty.

1.6 Charakterystyka:

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia.

Trasę stanowi 1 próba sprawnościowa, bez PKC (2 okrążenia) – zakończona metą lotną, pokonana 4krotnie. Wyścig parami w klasach  Do wyścigu pucharowego zostaje zakwalifikowanych 8 lub 16 najlepszych zawodników z  klasyfikacji generalnej wyścigu. Startują oni zgodnie z wylosowanymi polami startowymi według systemu pucharowego. Każdy zawodnik ma mierzony swój czas.

Przejazd treningowy zgodnie z mapą toru. Nawierzchnia trasy asfalt.

Długość trasy: 1,4km [1,4×4=5.6km.]

2.     ORGANIZACJA

2.1  Nazwa organizatora

Automobilklub Częstochowski

2.2  Adres

ul. Focha 19

42-200 Częstochowa

e-mail biuro@automobilklubczęstochowski.pl.

2.3  Zespół Sędziów Sportowych:

Przewodniczący:         –          Marcin Kobryń

Członek:                       –          Marek Kusiak

Członek:                       –          Anna Turula

Sekretarz ZSS             –          Aleksandra   Krawczyk

2.4  Osoby oficjalne:

Dyrektor imprezy               –           Zbigniew Szczęsny

Asystent ds. sportowych    –          Grzegorz Kuropatwinski

Biuro zawodów                    –           Beata Burzynska / Aleksandra Krawczyk

Komisja obliczeń                 –           Bartek Kuropatwinski

Badanie kontrole                 –          Witkowicz Tomasz

Kierownik Próby                 –           Filip Pudło

Kierownik Parku                 –           Wojciech Drożdż

Start, Meta                            –           Grzegorz Kuropatwinski

3     ZGŁOSZENIA

3.1  Załoga

3.1.1       Załogę stanowi kierowca i (ewentualnie pilot jeżeli zostanie zgłoszony). Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.

3.1.2       Kierowca  nie  może  posiadać  jakiejkolwiek  licencji  kierowcy  sportu  samochodowego  w rozumieniu przepisów Polskiego  Związku    Motorowego,   za   wyjątkiem   zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 Regulaminu KJS. Dopuszcza się udział w zawodach  kierowców  licencjonowanych,  ale  będą  oni  sklasyfikowani  wyłącznie  w  klasie

GOŚĆ.

3.1.3       Pilot   nie   może   prowadzić   samochodu   podczas   imprezy.   W   przypadku   stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3.2  Obowiązki załóg

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1       Obecność na odprawie uczestników.

3.2.2       Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z mapą Toru.

3.2.3       Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi  światłami  i  zamkniętymi  szybami.  Nieprzestrzeganie  powyższych  przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

3.3  Procedura zgłoszeń

3.3.1     Zgłoszenia     będą     przyjmowanie     pocztą      elektroniczną     pod     adresem komisja-sportowa@automobilklubczestochowski.pl do   dnia   14.06.2013   godz.   18:00.   Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez kierowcę i pilota i złożony w biurze w dniu zawodów. W dniu  zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów zlokalizowanym na Torze Wyrazów do godz. 9:45.

3.3.2     Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego.

3.3.3     Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną  odpowiedzialność i  zrzeka  się  wszelkich praw  do  odszkodowań za  straty wynikłe podczas   imprezy.   Zrzeczenie   to   dotyczy   FIA,   PZM,   Organizatora,   osób   oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3.4     Organizator  ma  prawo  nie  przyjęcia  zgłoszenia  w  szczególnych  przypadkach:  nieetyczne zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia.

3.4  Liczba załóg

Maksymalna liczba zgłoszonych 30 załóg. W przypadku zgłoszenie większej ilości załóg o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura zawodów. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

3.5  Pojazdy dopuszczone:

Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz Załącznik nr 1. Regulamin KJS 2013.

3.6  Klasy:

3.6.1     Podział na klasy:

Klasa 1 – do 1150 cm3

Klasa 2 – od 1151 cm3 do 1600 cm3

Klasa 3 – od 1601 cm3 do 2000 cm3

Klasa 4 – od 2001 cm3

KLASA  GOŚĆ  –  zawodnicy z  licencją  bez  podziału  na  pojemność  silnika.  Klasa  GOŚĆ sklasyfikowana jest wyłącznie w swojej klasie. Klasyfikacja generalna obowiązuje dla klas 1-4

3.6.2     Samochody   posiadające   silnik   z   turbo   doładowaniem   zostaną   dopuszczone   w   klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika

−    z zapłonem ZI x współczynnik 1,7

−    z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

3.6.3     Klasę stanowi każda zgłoszona ilość samochodów

3.6.4     Ostateczny podział na klasy określi lista startowa zatwierdzona przez ZSS.

3.7  Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1     Wysokość  wpisowego  wynosi  100,00  złotych,  w  przypadku  odmowy  przyjęcia  reklamy Organizatora wpisowe wynosi 150.zł.

3.7.2     Wpisowe  nie  zawiera  składki  ubezpieczeniowej  pokrywającej  OC  uczestnika  wobec  osób trzecich.

3.7.3     Zwrot  wpisowego  może  nastąpić  w  przypadku  odwołania  imprezy  lub  w  przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

3.7.4     Wpłata  na konto   ALIOR   BANK   81 2490 0005 0000 4500 8527 5888 z dopiskiem “III runda pucharu”.

4     UBEZPIECZENIE

4.1  Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW

4.2  Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za szkody i straty wynikłe w stosunku  do załóg i ich sprzętu,  jak  również  spowodowane  przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni,  oraz szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

5     NUMERY IDENTYFIKACYJNE

5.1  Tablice

Nie dotyczy

5.2  Numery startowe

Numery startowe dostarcza organizator, załoga we własnym zakresie musi umieścić je na przedniej szybie w prawym górnym rogu oraz na prawej tylnej szybie samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS.

5.3   KARTA WYKROCZEŃ

Karta wykroczeń: Nie dotyczy.

6     REKLAMA

6.1  Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z  załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana w dniu odbioru   administracyjnego.  Plakietki   reklamowe   dostarczone   uczestnikom   w   ramach   reklamy dodatkowej  organizatora  muszą  być  umocowane  w  miejscu  zgodnym  z  załącznikiem  niniejszego regulaminu.

6.2  Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej  organizatora,  co  zgodnie  z  pkt.  3.7.1.  regulaminu  odpowiada  zwiększonej  wysokości wpisowego.

6.3  Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Zawodów, na Starcie i Mecie, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie zawodów. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem.

7     ODBIÓR ADMINISTRACYJNY:

7.1  Miejsce i czas:

Data 16.06.2013 od godz. 8:15 do godz. 09:45 Biuro zawodów: Tor Wyrazów

7.2  Dokumenty  do okazania:

−    prawo jazdy kierowcy

−    ubezpieczenie OC i NW

−    dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi.

−    (dokument identyfikacyjny pilota.)

−    pisemna zgoda właściciela lub użytkownika, w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowca ani pilota.

8     ZAPOZNANIE

8.1  Data, miejsce i organizacja zapoznania

Zapoznanie odbędzie się 16.06.2013 na Torze w Wyrazowie w godz. 11:00. Podczas zapoznania na torze obecni będą sędziowie. Na tor będą wpuszczane samochody, odebrane przez BK. Zapoznanie odbędzie się za samochodem organizatora Jeden przejazd.

9     BADANIA KONTROLNE

9.1  Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, dnia 16.06.2013, godz. 8:15 – 10:00

Spóźnienie na BK – 1 powyżej 15 minut powoduje wykluczenie z imprezy. Czas na BK – 1 zostanie nadany przy odbiorze administracyjnym.

9.2  Wymagania dodatkowe  zgodnie z Zał. nr 1 Regulaminu Ramowego

9.3  Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania BK – 2 po ukończeniu ostatniej próby sprawnościowej.

10   OPONY

10.1 Ilość kół podczas imprezy musi zgodzić się z ilością kół na BK-1. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK-1.

10.2 Zabrania się stosowania  opon  sportowych.  Dopuszcza  się start tylko  na  oponach  ze znakiem homologacji E.

11   ODPRAWA UCZESTNIKÓW

11.1 Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, dnia 16.06.2013, godz.10:40 Biuro zawodów.

12   PRZEBIEG IMPREZY.

12.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej:

Tor Wyrazów, dnia 16.06.2013, godz.10:30; Biuro zawodów; Tablica ogłoszeń.

12.2 Oficjalny start

Tor Wyrazów, godz. 11:30  Parami według klas, zgodnie z listą startową opublikowaną przez ZSS.

12.3 W  czasie  trwania zawodów  oficjalnym  będzie  czas  podawany przez  PR  program 1 (AM  225 KHZ).

12.4 Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

12.5 Przejazd treningowy za samochodem organizatora o godz. 11:00

12.6 Parking serwisowy

W czasie trwania sprintu przewiduje się zorganizowanie parku serwisowego. Wszelkie naprawy muszą być dokonywane z zastosowaniem maty pod samochodem. Każdy stwierdzony przypadek braku takiej maty podlega karze w wysokości 100,00 zł. Na terenie toru obowiązuje zakaz tankowania paliwa.

13   Procedura Startu

13.1 Samochód będzie ustawiony na linii startu, o czasie startu poinformuje zawodnika sędzia informując: 15 sek. 10 sek., a następnie odliczając 5, 4, 3, 2, 1 i dając sygnał do startu przez podniesienie ręki.

13.2 Czas do kolejnych przejazdów będzie publikowany na 10 minut przed startem pierwszej załogi.

14   POMIAR  CZASU.

14.1 Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie dokonywany z dokładnością do 1/100 sek. fotokomórką.

Pomiar elektroniczny

14.2 META LOTNA.

Podczas prób zakończonych Metą Lotną, zasada TARYFY ma zastosowanie tylko dla załóg, które próby nie ukończą.

14.3 Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu startu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS

15   META

15.1. Po mecie czwartego przejazdu obowiązuje park zamknięty.

16   BEZPIECZEŃSTWO.

16.1 Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem .J.

16.2 Start nastąpi po dojechaniu do mety stop poprzednich załóg.

17   IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH

Kierownik próby                 –           kamizelka koloru czerwonego

Sędzia Start/Meta               –           kamizelka koloru pomarańczowego

Sędzia Zabezpieczenia        –           kamizelka koloru żółtego

Sędziowie Techniczni         –           kamizelki koloru niebieskiego

18   NAGRODY.

18.1 Rozdanie nagród

dzień 16.06, godz. 15:45 biuro zawodów

18.2 Wykaz nagród

Za I, II, III miejsce w klasie – puchar dla kierowcy . Za I miejsce w klasyfikacji generalnej – puchar dla kierowcy . Za zwycięstwo w pucharze nagrodę otrzymują kierowcy z pierwszych trzech miejsc.

19   PROTESTY

19.1 Każdy  protest  musi  być  złożony  na  piśmie  na  ręce  Dyrektora  imprezy  lub  w  przypadku  jego nieobecności na ręce ZSS.

19.2 Protesty  i  zażalenia  w  sprawie  wykroczeń  regulaminowych  mogą  być  kierowane  do  Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 min. od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

19.3 Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

19.4 Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, muszą być składane przez uczestnika do OKSS w Katowicach. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu od wołań zgodnie z MKS.

19.5 Kaucja  przy  odwołaniu  do  OKSS  wynosi  200%  wpłaconego  wpisowego,  natomiast  kaucja  przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.

20   KARY.

Kary zgodnie z załącznikiem nr 1.

21   POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną cześć regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania I RUNDY CYKLU.

 

Częstochowa, dnia 06.06.2013 r.

 

Zbigniew Szczęsny

Dyrektor Zawodów

ZGŁOSZENIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *