aktualności KSSImprezy KSS

NOCNY SUPER OES – O PUCHAR MEMORIAŁOWY – im. RAFAŁA STODÓŁKI

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

 

NOCNY SUPER OES -O PUCHAR MEMORIAŁOWY- im. RAFAŁA STODÓŁKI

 

             CZĘSTOCHOWA  16.11.2013 r.

 

                      NA TORZE WYRAZÓW ŚCIGAMY SIĘ LEGALNIE I BEZPIECZNIE.

 

SPIS TREŚCI:

 1. USTALENIA OGÓLNE……………………………………………………………………………
 2. ORGANIZACJA……………………………………………………………………………………
 3. ZGŁOSZENIA………………………………………………………………………………………..
 4. UBEZPIECZENIE………………………………………………………………………………….
 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE………………………………………………………………
 6. REKLAMA ……………………………………………………………………………………………
 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY………………………………………………………………..
 8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ………………………………………………………………………….
 9. BADANIA KONTROLNE ……………………………………………………………………….
 10. OPONY……………………………………………………………………………………………….
 11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW……………………………………………………………….
 12. PRZEBIEG IMPREZY………………………………………………………………………….
 13. PROCEDURA STARTU………………………………………………………………………..
 14. POMIAR CZASU………………………………………………………………………………….
 15. META…………………………………………………………………………………………………
 16. BEZPIECZEŃSTWO …………………………………………………………………………..
 17. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH………………………………………………
 18. NAGRODY …………………………………………………………………………………………
 19. PROTESTY…………………………………………………………………………………………
 20. KARY ………………………………………………………………………………………………..
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE …………………………………………………………..

USTALENIA OGÓLNE

  NOCNY SUPER OES  zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

 • Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,
 • Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem,
 • Regulaminu Ochrony Środowiska PZM,
 • Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
 • Niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Kwestie nie objęte powyższymi regulaminami regulują regulaminy wyższej instancji. (RPP, RSMP)

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych

i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

 • Otwarcie listy zgłoszeń                                                   01.11.2013
 • Zamknięcie listy zgłoszeń                                                           16.11.2013 – sobota
 • Odbiór administracyjny                                                  16.11.2013 –sobota, godz. 13:30 – 15:00
 • Badanie kontrolne BK 1                                                 16.11.2013 –sobota, godz. 13:30 – 15:15
 • Pierwsze posiedzenie ZSS                                                          16.11.2013 –sobota, godz. 15:00
 • Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu              16.11.2013 –sobota, godz. 15:30
 • Odprawa uczestników                                                    16.11.2013 –sobota, godz. 15:40
 • Start                                                                                16.11.2013 –sobota, godz. 16:00
 • Meta                                                                               16.11.2013 – sobota, godz. 19:00
 • Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  16.11.2013 –sobota, 30 min po mecie ostatniej

załogi.

 • Rozdanie nagród                                                             16.11.2013 – sobota, 30 min po mecie ostatniej załogi. Po ukończeniu Wyścigu Memoriałowego.
 1. 1.      USTALENIA OGÓLNE

 1.1.  Miejsce i termin imprezy

Impreza odbędzie się w dniu 16.11.2013. na terenie TORU WYRAZÓW [42-290Wyrazów ul. Wyścigowa.]

1.2.  Nazwa i ranga imprezy

NOCNY SUPER OES O PUCHAR MEMORIAŁOWY im.RAFAŁA STODÓŁKI .

IMPREZA KLUBOWA

1.3.  Numer wizy ZO PZM

NIE DOTYCZY.

1.4.  Lokalizacja biura

Biuro znajdować się będzie do dnia 15.11.2013 w Częstochowie ul Focha 19.  siedziba  A-CZ

W dniu imprezy – 16.11.2013 – Tor Wyrazów

1.5.  Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego

Start – Tor Wyrazów  godz. 16:00

Meta – Tor Wyrazów godz. 20:30

Park zamknięty : obowiązuje (patrz punkt 15.1)

1.6.  Charakterystyka

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia

Trasę stanowi 1 próba sprawnościowa-[ 2 okrążenia]- zakończona metą lotną, pokonana 3 krotnie i 1jeden przejazd zapoznawczy. Przejazd zgodnie z mapą toru  Następnie 8 lub 16 zawodników z klasyfikacji generalnej wyścigu wystartuje systemem pucharowym do Pucharu Memoriałowego.

Nawierzchnia trasy i prób : asfalt, beton

Długość trasy: 4,8 km

2.      ORGANIZACJA

 2.1.  Nazwa organizatora

Automobilklub  Częstochowski

2.2.  Adres

ul. Focha 19

strona: www.automobilklubczęstochowski.pl

2.3.  Władze KJS

2.3.1. Zespół Sędziów Sportowych

Przewodniczący:         Zbigniew Szczęsny

Członek:                     Grzegorz Kuropatwinski

Członek:                     Kusiak Marek

Sekretarz ZSS:             Anna Turula

2.3.2. Osoby oficjalne

Dyrektor Imprezy:                            Grzegorz Kuropatwinski

Kierownik próby:                             Filip Pudło

Kierownik biura:                              Mirosław Krachulec

Kierownik komisji obliczeń:                        Bartosz Kuropatwinski

Kierownik badań kontrolnych: BK              Wojciech Drożdż

Start / Meta                                       Tomasz Witkowicz

Sędzia do spraw Ochrony Środowiska  Marcin Brendzel

3.      ZGŁOSZENIA

 3.1.  Załoga

3.1.1. Załogę stanowią wyłącznie  kierowca i [ ewentualnie pilot jeżeli zostanie zgłoszony ].

Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.

3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 regulaminu ramowego KJS.

3.1.3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3.2.  Obowiązki załogi

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1. Obecność na odprawie uczestników

3.2.2. Przejazdu trasy  w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z mapą toru..

3.2.3. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

3.3.  Procedura zgłoszeń

3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w NOCNYM SUPER OESIE  musi przesłać do dnia 14.11.2013 do godz. 24:00 wypełnione zgłoszenie na adres: e-mail:

komisja-sportowa@automobilklubczęstochowski.pl

ZGŁOSZENIE

3.3.2. Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi.

3.3.3. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie   wpłaty startowej na rzecz organizowanej imprezy..

3.3.4. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3.5. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia.

3.4.  Liczba załóg i klas

3.4.1. Pojemność trasy: 30 załóg

3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 30 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura . Zgłoszenia bez  wpłaty startowej nie będą przyjmowane.

3.5.  Pojazdy dopuszczone

Do udziału w Super Nocnym Oesie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz załącznik nr 1.

3.6.  Klasy

Podział na klasy:

K 1   do 1150 cm3
K 2 powyżej 1150 cm3 do 1600 cm3
K 3 powyżej 1600 cm3 do 2000 cm3
K 4 powyżej 2000 cm3
Gość

Klasa Gość –zawodnicy z licencją bez podziału na  pojemność silnika.

Klasa  Gość sklasyfikowana jest wyłącznie w swojej klasie.

3.6.1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:

 • z zapłonem ZI x współczynnik 1,7
 • z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

3.6.2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS.

3.7.  Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1. Wysokość  startowego  wynosi :  120 PLN, (cena wzrosła ponieważ wpisowe obejmuje darmowy katering).

Wpłata opłaty startowej przelewem  nie dotyczy

Numer konta:  Nie Dotyczy

3.7.2. Startowe  nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

3.7.3. Zwrot  Startowego

Zwrot startowego może nastąpić w przypadku odwołania Super Oesu lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

4.      UBEZPIECZENIE

 4.1.  Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.

4.2.  Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

5.      NUMERY IDENTYFIKACYJNE

 5.1.  Tablice

NIE DOTYCZY

5.2.  Numery startowe

Numery startowe: dostarczone przez organizatora w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS

5.3.  Karta wykroczeń

NIE DOTYCZY

6.      REKLAMA

 6.1.  Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu.

6.2.  Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.

6.3.  Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze Super Oesu, na starcie i mecie zawodów,, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem. W przypadku stwierdzenia działań marketingowych bez uzgodnienia z organizatorem, na załogę lub osób do tego nie upoważnionych  zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 500 zł.

6.4.  Park Serwisowy

W parku serwisowym można dokonywać napraw, oraz czynności serwisowych, oprócz tankowania paliwa. W przypadku uzupełniania płynów należy korzystać z maty ochronnej na podłożu. W miejscu, w którym załoga ma zamiar serwisować swój samochód należy pozostawić BEZWZGLĘDNY porządek!

7.      ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

 7.1.  Miejsce i czas

16.11.2013 – sobota, od godz. 13:30 do godz. 15:15

Tor Wyrazów

7.2.  Dokumenty do okazania

 • prawo jazdy kierowcy
 1. ubezpieczenia OC i NW
 2. dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
 3. [dokument identyfikacyjny pilota]
 4. pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota
 5. dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej – dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie.
 6.  8.      ZAPOZNANIE Z TRASĄ

16.11.2013 – sobota, godz. 15:45

Zapoznanie z trasą odbędzie się w kolumnie za pojazdem organizatora wskazanym podczas odprawy uczestników. Dopuszczalna prędkość podczas zapoznania z trasą wynosi 30 km/h. Zabrania się nieuzasadnionego zatrzymywania, wykonywania gwałtownych hamowań oraz poślizgów. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie bezwzględnym wykluczeniem z zawodów, i skierowaniem sprawy do dalszego postępowania dyscyplinarnego.

9.      BADANIA KONTROLNE

 9.1.  Miejsce i czas

Tor Wyrazów – zgodnie z mapką obiektu umieszczoną na tablicy ogłoszeń.

16.11.2013 – sobota, godz. 13:30 – 15:15

Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut od swojego wyznaczonego czasu spowoduje wykluczenie załogi z zawodów.

Czas na BK-1 zostanie nadany przy  Odbiorze Administracyjnym.

9.2.  Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 1 regulaminu ramowego KJS.

9.3.  Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy.

10.  OPONY

 10.1.     Samochód startujący w imprezie może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe. Ilość kół w samochodzie musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych jak i w czasie prób. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK 1. Dopuszczone opony wyłącznie z homologacją drogową „E”

Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS

11.  ODPRAWA UCZESTNIKÓW

 11.1.     Miejsce i czas

16.11.2013 godz. 15:40

Tor Wyrazów – zgodnie z mapką obiektu umieszczoną na tablicy ogłoszeń

12.  PRZEBIEG IMPREZY

 12.1.     Czas i miejsce opublikowania listy startowej

16.11.2013 – sobota godz. 15:30 Oficjalna tablica ogłoszeń

 12.2.     Oficjalny czas podczas trwania  Nocnego Super Oesu

W czasie trwania Super Oesu  czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio – Program I / AM 225 KHZ /.

12.3.     Oficjalny start

Tor Wyrazów

16.11.2013 godz. 16:00 ( według listy startowej)

       Start zawodnika do próby nastąpi po dojechaniu zawodnika poprzedniego na metę stop.

12.4.     Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby.

12.5.     Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

13.  PROCEDURA STARTU

 13.1.     Na stracie do próby sportowej znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2-cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 40 cm za linią startu. Gdy samochód z załogą ustawi się na linii startu, elektroniczny wyświetlacz urządzenia startowego usytuowanego tak, aby był dobrze widoczny dla załogi stojącej na linii startu, będzie odliczać sekundy pozostałe do startu. Kolejno będą wyświetlane liczby 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, pokazując czas pozostały do startu. Dokładnie w momencie startu zapalą się 2 zielone światła. Czas wyświetlania zielonych świateł wyniesie 20 sekund w tym czasie załoga musi wystartować do odcinka specjalnego. Jeżeli załoga po upływie 20 sekund nadal znajdować się będzie w strefie startu, zostanie wykluczona z zawodów zgodnie z obowiązującym regulaminem.

14.  POMIAR CZASU

 14.1.     Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 sekundy.

14.2.     Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS.

 14.3.     META LOTNA

Podczas prób zakończonych metą lotną, zasada „Taryfy” ma zastosowanie tylko dla tych załóg, które próby nie ukończą.

 15.  META  Nocnego Super Oesu.

 15.1.     Przed startem do próby nie będzie PKC-start według listy startowej.

15.2.     Po mecie trzeciego przejazdu obowiązuje park zamknięty.

15.3   Czas do drugiego i trzeciego przejazdu zostanie nadany na 10 min. Przed startem.

 1. 16.  BEZPIECZEŃSTWO

Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS.

17.  IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS

(jeśli Organizator przewiduje)

 • Kierownik próby                                                        kamizelka koloru czerwonego
 • Kierownik PKC                                                          kamizelka koloru pomarańczowego
 • Kierownik zabezpieczenia OS                                               kamizelka koloru żółtego SAFETY
 • Sędzia trasy                                                                kamizelka koloru żółtego
 • Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami             kamizelka koloru białego
 • Sędziowie techniczni                                                 kamizelka koloru granatowego

 18.  NAGRODY

 18.1.     Rozdanie nagród

Rozdanie nagród odbędzie się w okolicy biura zawodów na Torze Wyrazów,  po mecie ostatniej załogi pucharu.

18.2.     Wykaz nagród: dla pierwszych 3 miejsc w klasach po 1 pucharze .Dla zwycięzcy w Pucharze Memoriałowym 1 puchar.

 19.  PROTESTY

 19.1.     Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.

19.2.     Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

19.3.     Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

 19.4.     Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.

 19.5.     Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.

 20.  KARY

Kary zgodnie z załącznikiem nr 3 regulaminu ramowego KJS.

 21.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 21.1.     Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS.

 

Dyrektor  Nocnego Super Oesu

 Grzegorz  Kuropatwinski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *