Regulamin Barbórka

AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI

KOMISJA SPORTOWA

WYŚCIG SAMOCHODOWY

II BARBÓRKA 2012

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

15.12.2012

NA TORZE WYRAZÓW

SCIGAMY SIĘ LEGALNIE I BEZPIECZNIE

WSTĘP – DEFINICJA IMPREZY

Wyścig samochodowy II BARBÓRKA 2012 Jest otwartą imprezą sportową dla wszystkich kierowców, zostanie przeprowadzona zgodnie
z regulaminem KJS 2012, postanowieniem MKS i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych
i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

PROGRAM IMPREZY

Otwarcie listy zgłoszeń10.12.2012 godz. 8:00

Zamknięcie listy zgłoszeń 15.12.2012 godz. 10.00

Odbiór administracyjny 15.12.2012 godz. 9:00-10.00

Badanie kontrolne BK – 1 15.12.2012 godz. 9:10-10.15

Pierwsze posiedzenie ZSS 15.12.2012 godz. 10:30

Publikacja listy startowej 15.12.2012 godz. 10:50

Odprawa uczestników 15.12.2012 godz. 11.00

Przejazd zapoznawczy 15.12.2012 godz. 11:10-11;50

Start 15.12 2012 godz. 12:00

Meta 15.12.2012 godz. 15:00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 30 min po mecie ostatniej załogi.

Opublikowanie ostatecznej klasyfikacji końcowej i rozdanie nagród 60 min po mecie ostatniej załogi.

 1. USTALENIA OGÓLNE

  1. Miejsce i termin imprezy:

Impreza odbędzie się w dniu 15.12.2012

Start – Tor Wyrazów

Meta – Tor Wyrazów

 1. Nazwa i ranga imprezy:

WYŚCIG SAMOCHODOWY II BARBÓRKA 2012

www.automobilklubczęstochowski.pl

  1. Numer wizy ZO PZM

Bez wizy – impreza klubowa.

  1. Lokalizacja biura:

Biuro do dnia 14.12.2012 znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Częstochowskiego przy ulicy Krakowskiej 131.

W dniu zawodów 15.12.2012 od godziny 9:00 na Torze Wyrazów.

  1. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego:

Start – Tor Wyrazów

Meta – Tor Wyrazów

Park zamknięty – nie obowiązuje

  1. Charakterystyka:

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia.

Trasę stanowi 1 próba sprawnościowa, zakończona metą lotną, pokonana 2 LUB 3 krotnie (1 przejazd to 2okrążenia) i 1 przejazd treningowy, oraz wyścig pucharowy

Nawierzchnia trasy i prób: asfalt

Długość trasy: 1km [1×3=3km]

 1. ORGANIZACJA

  1. Nazwa organizatora

Automobilklub Częstochowski

  1. Adres

ul. Krakowska 131

42-200 Częstochowa

e-mail www.automobilklubczęstochowski.pl.

  1. Zespół Sędziów Sportowych:

Przewodniczący T. WITKOWICZ

Członek M. KUSIAK

Członek W.DRÓŻDŻ

  1. Osoby oficjalne:

Dyrektor imprezy – F. PUDŁO

Dyrektor sportowy – T. WITKOWICZ

Biuro zawodów – P. STRZELCZYK

Komisja obliczeń – B. KUROPATWINSKI

Badanie kontrole – W. DRÓZDŻ

Kierownik Próby – T. WITKOWICZ

Kierownik Parku – W. DRÓŻDŻ

Start, Meta – G. KUROPATWINSKI

 1. ZGŁOSZENIA

  1. Załoga

   1. Załogę stanowi jedna osoba, określana jako kierowca i (pilot nieobowiązkowy). Kierowca musi mieć prawo jazdy (a pilot ukończone 17 lat.)

   2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie
    1.1 Regulaminu KJS.

Dopuszcza się udział w zawodach kierowców licencjonowanych, ale będą oni sklasyfikowani wyłącznie
w klasach.

   1. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy.
    W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

  1. Obowiązki załóg

Do obowiązków załogi należy:

   1. Obecność na odprawie uczestników.

   2. Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z mapą Toru.

   3. Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylną szybę.

   4. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych,
    z włączonymi światłami i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

  1. Procedura zgłoszeń

   1. Zgłoszenia będą przyjmowanie pocztą elektroniczną pod adresem zgłoszenia@automobilklubczęstochowski.pl do dnia 14.12.2012. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi jeżeli są i złożony w biurze
    w dniu zawodów.

   2. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego.

   3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

   4. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia
    w szczególnych przypadkach: nieetycznego zachowanie lub niewypełnienia czytelnie oryginału zgłoszenia.

  2. Liczba załóg

Maksymalna liczba 30 zgłoszonych załóg. W przypadku zgłoszenia większej ilości załóg o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura zawodów. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

  1. Pojazdy dopuszczone:

Do udziału w WYŚCIGU II BARBÓRKA 2012 dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego,
ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP
i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz Załącznik nr 2. Regulamin KJS 2012.

  1. Klasy:

   1. Podział na klasy:

Klasa 1 – do 1150 cm3

Klasa 2 – od 1151 cm3 do 1600 cm3

Klasa 3 – od 1601 cm3 do 2000 cm3

Klasa 4 – od 2001 cm3

Klasyfikacja generalna obowiązuje.

   1. Samochody posiadające silnik z turbo doładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej
    z pomnożenia nominalnej pojemności silnika

  • z zapłonem ZI x współczynnik 1,7

  • z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

   1. Klasę stanowi każda zgłoszona ilość samochodów

   2. Ostateczny podział na klasy określi lista startowa zatwierdzona przez ZSS.

  1. Wpisowe, wpłaty, zwroty

   1. wysokość wpisowego wynosi 80,00 złotych W przypadku odmowy przyjęcia reklamy Organizatora wpisowe wynosi 150.zł

   2. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

   3. Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

 1. UBEZPIECZENIE

  1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowane przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni, oraz szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 1. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

  1. Tablice

Nie dotyczy

  1. Numery startowe

Numery startowe: załoga we własnym zakresie musi umieścić na przedniej szybie w prawym górnym rogu oraz na prawej tylnej szybie samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS

  1. Karta identyfikacyjna

Podczas imprezy, wewnątrz pojazdu wymaga się, aby była umieszczona karta identyfikacyjna widoczna przez prawą tylną boczną szybę, zawierająca numer startowy, aktualne informacje
o członkach załogi i ich aktualne fotografie oraz podpisy. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary aż do wykluczenia włącznie. – Ostateczna decyzja należy do Organizatora.

  1. KARTA WYKROCZEŃ

Karta wykroczeń: Nie dotyczy.

 1. REKLAMA

  1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach
   z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu.

  2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bezreklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Zawodów, na Starcie i Mecie, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie zawodów. Wszelka działalność
   w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem.

 1. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY:

  1. Miejsce i czas:

Data 15.12.2012 od godz. 9:00 do godz. 10:00

Biuro zawodów: Tor Wyrazów

  1. Dokumenty do okazania:

  • prawo jazdy kierowcy

  • ubezpieczenie OC i NW

  • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

  • dokument identyfikacyjny pilota

  • aktualne fotografie kierowcy i pilota

  • pisemna zgoda właściciela lub użytkownika, w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowca ani pilota

  • Dowód opłacenia składek za rok 2012 z tytułu przynależności klubowej – dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego

 1. ZAPOZNANIE

  1. Data, miejsce i organizacja zapoznania

15.12.2012 godz. 11:10 do 11:50 na Torze Wyrazów odbędzie się przejazd zapoznawczy

 1. BADANIA KONTROLNE

  1. Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, dnia 15.12.2012, godz. 9:10 – 10:15

Spóźnienie na BK – 1 powyżej 15 minut powoduje wykluczenie
z imprezy. Czas na BK – 1 zostanie nadany przy odbiorze administracyjnym.

  1. Wymagania dodatkowe zgodnie z Zał. nr 5 Regulaminu Ramowego

  2. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania BK – 2 po ukończeniu ostatniej próby sprawnościowej.

 1. OPONY

  1. Ilość kół podczas imprezy musi zgodzić się z ilością kół na Badaniu Kontrolnym.

  2. Zabrania się stosowania opon z kolcami.

  3. Dopuszcza się stosowanie opon używanych w sporcie samochodowym wyścigowym oraz opony ze znakiem homologacji E.

 2. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

  1. Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, dnia 15.12.2012, godz.11.00 Biuro zawodów.

 1. PRZEBIEG IMPREZY.

  1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej:

Tor Wyrazów, dnia 15.12.2012, godz.10:50 Biuro zawodów Tablica ogłoszeń

  1. Oficjalny start

Tor Wyrazów, godz. 12:00 Według listy startowej.

  1. W czasie trwania zawodów oficjalnym będzie czas podawany przez PR program 1 (AM 225 KHZ).

  2. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

  3. Przejazd treningowy: start co minutę, według listy startowej od godz. 11:10 do godz. 11:50 Jeden przejazd bez pomiaru czasu

 1. Park Serwisowy

Dokonywanie wszelkich napraw możliwe jest tylko w parku serwisowym. Zabrania się tankowania w parku serwisowym jak i podczas trwania całej imprezy. Obowiązuje plandeka pod samochodem w czasie napraw.

Zakaz jazdy po parku samochodowym celem rozgrzewania opon.

 1. Procedura Startu

  1. Samochód będzie ustawiony na linii startu, o czasie startu poinformuje zawodnika sędzia informując: 30 sek. 15 sek. 10 sek., a następnie odliczając 5, 4, 3, 2, 1 i dając sygnał do startu.

  2. Każda z dopuszczonych do startu załóg odbędzie 5 przejazdów trasy.

Pierwszy przejazd – zapoznawczy zgodnie z pkt. 8, drugi treningowy oraz trzeci, czwarty i piąty z pomiarem czasu.

  1. Czas do następnego przejazdu zostanie podany na odprawie zawodników

 1. POMIAR CZASU.

  1. Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie dokonywany
   z dokładnością do 1/10 sek. Pomiar ręczny na 2 stopery, lub pomiar elektroniczny

  2. META LOTNA.

Podczas prób zakończonych Metą Lotną, zasada TARYFY ma zastosowanie tylko dla załóg, które próby nie ukończą.

 1. BEZPIECZENSTWO.

16.1Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem J.

16.2Start nastąpi po dojechaniu do mety stop poprzedniej załogi.

17. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH.

Kierownik próby – kamizelka koloru czerwonego

Sędzia Start/Meta – kamizelka koloru pomarańczowego

Sędzia Zabezpieczenia – kamizelka koloru żółtego

Sędziowie Techniczni – kamizelki koloru niebieskiego

18. NAGRODY.

18.1 Rozdanie nagród

dzień 15.12.2012, godz. 16:00 Biuro Zawodów

18.2 Wykaz nagród

Za I, II, III miejsce w klasie – puchar dla kierowcy

Za I miejsce w klasyfikacji pucharowej – puchar dla kierowcy

Lista pozostałych nagród, jeżeli takie wystąpią, zostania wywieszona na tablicy ogłoszeń przed startem do zawodów.

19 PUCHAR BARBÓRKI

19. DO WYŚCIGU BARBÓRKOWEGO 2012 ZOSTAJE ZAKWALIKOWANYCH 16 NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW Z KLASYFIKACJI GENERALNEJ WYŚCIGU. STARTUJĄ ONI ZGODNIE
Z WYLOSOWANYMI POLAMI STATROWYMI WEDŁUG SYSTEMU PUCHAROWEGO.

19.2 PUCHAR BARBÓRKOWY JEST PUCHAREM PRZECHODNIM NA KTÓRYM ZOSTAJE UMIESZCZONE NAZWISKO ZWYCIĘŻCY, A SAM ZWYCIĘŻCA OTRZYMUJE MINIATURĘ TEGO PUCHARU. PUCHAR BĘDZIE WYEKSPONOWANY W SIEDZIBIE KLUBU.

20. PROTESTY

Protesty nie będą przyjmowane.

21. POSTANOWIENIE KONCOWE.

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną cześć regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania WYŚCIGU SAMOCHODOWEGO II BARBÓRAKA 2012

Częstochowa, 20.11.2012

Zatwierdził Dyrektor Zawodów

V-Ce Prezes A – Cz. Filip Pudło

M. Kusiak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *