Imprezy KSSPuchar Toru Wyrazów

08.09.2012 Puchar Toru Wyrazów – Regulamin

Regulamin_Kryterium Superoes Tor Wyrazów_08.09.2012

AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI
KOMISJA SPORTOWA


Kryterium Superoes Tor Wyrazów2012
08.09.2012r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
NA TORZE WYRAZÓW
SCIGAMY SIĘ LEGALNIE I BEZPIECZNIE


WSTĘP – DEFINICJA IMPREZY

Sportowa jazda stanowi rundę KRYTERJUM SUPEROES TOR WYRAZÓW. Jest otwartą imprezą sportową dla
wszystkich kierowców, zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem ramowym, regulaminem KJS 2012,
postanowieniem MKS i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.
Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w
numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

PROGRAM IMPREZY
Otwarcie listy zgłoszeń 20.08.2012 godz. 8:00
Zamknięcie listy zgłoszeń 08.09.2012 godz. 9:45
Odbiór administracyjny 08.09.2012 godz. 8:30 – 10:00
Badanie kontrolne BK – 1 08.09.2012 godz. 8:30 – 10:15
Pierwsze posiedzenie ZSS 08.09.2012 godz. 9:45
Publikacja listy startowej 08.09.2012 godz. 10:30
Odprawa uczestników 08.09.2012 godz. 10:40
Przejazd treningowy 08.09.2012 godz. 10:50 do 11:50
Start 08.09.2012 godz. 12:00
Meta 08.09.2012 godz. 16:00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 16:15.
Opublikowanie ostatecznej klasyfikacji końcowej i rozdanie nagród godz. 16:45.
1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbędzie się w dniu 08.09.2012 Start i Meta – Tor Wyrazów (42-290 Wyrazów, ul. Wyścigowa)
1.2 Nazwa i ranga imprezy:
KRYTERIUM SUPEROES TOR WYRAZÓW stanowi 4 rundę
Regulamin cyklu dostępny na stronie: www.automobilklubczestochowski.pl
1.3 Numer wizy ZO PZM
34/RS/2012 nadana w dniu 20 sierpnia 2012r.
1.4 Lokalizacja biura:
Biuro do dnia 07.09.2012 znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Częstochowskiego przy ulicy
Krakowskiej 31.
W dniu zawodów 08.04.2012 od godziny 8:30 na Torze Wyrazów.
1.5 Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego:
Start – Tor Wyrazów
Meta – Tor Wyrazów
Park zamknięty – Tor Wyrazów – nie dotyczy.
1.6 Charakterystyka:
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia.
Trasę stanowi 1 próba sprawnościowa – 2 okrążenia – zakończona metą lotną, pokonana 4 krotnie i 1 przejazd
zapoznawczy. Przejazd zgodnie z mapą toru. Nawierzchnia trasy i prób: asfalt.
Długość trasy: 1,4km [1,4×4=5,6km]

2. ORGANIZACJA
2.1 Nazwa organizatora
Automobilklub Częstochowski
2.2 Adres
ul. Krakowska 31
42-200 Częstochowa
e-mail www.automobilklubczęstochowski.pl.
2.3 Zespół Sędziów Sportowych:
Przewodniczący: – Marcin Krupa
Członek: – Marek. Kusiak
Członek: – Anna. Szczęsna
2.4 Osoby oficjalne:
Dyrektor imprezy – Zbigniew Szczęsny
Asystent ds. sportowych – Tomasz Witkowicz
Asystent ds. organizacyjnych – Piotr Strzelczyk
Biuro zawodów – Iza Śniady
Komisja obliczeń – Bartek Kuropatwinski
Badanie kontrole – Wojciech Dróżdż
Kierownik Próby – Filip Pudło
Kierownik Parku – Wojciech Dróżdż
Start, Meta – Mirosław Krachulec /Grzegorz Kuropatwinski

3 ZGŁOSZENIA
3.1 Załoga
3.1.1 Załogę stanowi kierowca i pilot z nim startujący .Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot
ukończone 17 lat.
3.1.2 Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w
rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników
posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 Regulaminu KJS.
Dopuszcza się udział w zawodach kierowców licencjonowanych, ale będą oni sklasyfikowani
wyłącznie w klasie GOŚĆ.
3.1.3 Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia
samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.
3.2 Obowiązki załóg
Do obowiązków załogi należy:
3.2.1 Obecność na odprawie uczestników.
3.2.2 Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z mapą
Toru.
3.2.3 Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylną szybę.
3.2.4 Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z
włączonymi światłami i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów
pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.
3.3 Procedura zgłoszeń
3.3.1 Zgłoszenia będą przyjmowanie pocztą elektroniczną pod adresem
zgłoszenia@automobilklubczęstochowski.pl do dnia 07.09.2012 godz. 18:00. Oryginał
zgłoszenia musi być podpisany przez kierowcę i pilota i złożony w biurze w dniu zawodów.
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów zlokalizowanym na Torze
Wyrazów do godz. 9:45.
3.3.2 Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie
wpłaty pełnej kwoty wpisowego.
3.3.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie
na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe
podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych
występujących w imprezie i innych uczestników.
3.3.4 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne
zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia.
3.4 Liczba załóg
Maksymalna liczba zgłoszonych 30 załóg. W przypadku zgłoszenie większej ilości załóg o przyjęciu zgłoszenia
decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura zawodów. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą
przyjmowane.
3.5 Pojazdy dopuszczone:
Do udziału w KRYTERJUM.SUPEROESU dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu
Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym
dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i
spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz Załącznik nr 2. Regulamin KJS 2012.
3.6 Klasy:
3.6.1 Podział na klasy:
Klasa 1 – do 1400 cm3
Klasa 2 – od 1401 cm3 do 1600 cm3
Klasa 3 – od 1601 cm3 do 2000 cm3
Klasa 4 – od 2001 cm3
KLASA MARKOWA FIATA 126p do 750 cm3
KLASA MARKOWA FIATA S.C./C.C. do 1150 cm3
KLASA GOŚĆ – zawodnicy z licencją bez podziału na pojemność silnika. Klasa GOŚĆ
sklasyfikowana jest wyłącznie w swojej klasie. Klasyfikacja generalna obowiązuje.
3.6.2 Samochody posiadające silnik z turbo doładowaniem zostaną dopuszczone w klasie
pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika
– z zapłonem ZI x współczynnik 1,7
– z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5
3.6.3 Klasę stanowi każda zgłoszona ilość samochodów
KLASĘ MARKOWĄ STANOWI MINIMUM 5 samochodów
3.6.4 Ostateczny podział na klasy określi lista startowa zatwierdzona przez ZSS.
3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty
3.7.1 Wysokość wpisowego wynosi 100,00 złotych, w przypadku odmowy przyjęcia reklamy
Organizatora wpisowe wynosi 150.zł.
3.7.2 Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób
trzecich.
3.7.3 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nieprzyjęcia
zgłoszenia.
3.7.4 Dla Członków Klubu, którzy zapłacili składki za 2012 rok, przy okazaniu legitymacji wpisowe
wynosi 80.00 zł

4 UBEZPIECZENIE
4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC NW
4.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe w stosunku do załóg i ich sprzętu,
jak również spowodowane przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni, oraz szkód w stosunku do osób
trzecich i ich mienia.

5 NUMERY IDENTYFIKACYJNE
5.1 Tablice
Nie dotyczy
5.2 Numery startowe
Numery startowe dostarcza organizator, załoga we własnym zakresie musi umieścić je na przedniej szybie w
prawym górnym rogu oraz na prawej tylnej szybie samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy
spowoduje karę nałożoną przez ZSS.
5.3 Karta identyfikacyjna
Podczas imprezy, wewnątrz pojazdu wymaga się, aby była umieszczona karta identyfikacyjna widoczna przez
prawą tylną boczną szybę, zawierająca numer startowy, aktualne informacje o członkach załogi i ich aktualne
fotografie oraz podpisy. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary aż do wykluczenia włącznie.
Ostateczna decyzja należy do Organizatora.
5.4 KARTA WYKROCZEŃ
Karta wykroczeń: Nie dotyczy.

6 REKLAMA
6.1 Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z
załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana w dniu odbioru
administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora
muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu.
6.2 Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub
umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy
dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Zawodów, na
Starcie i Mecie, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie zawodów. Wszelka działalność w zakresie reklamy
musi być uzgodniona z Organizatorem.

7 ODBIÓR ADMINISTRACYJNY:
7.1 Miejsce i czas:
Data 08.09.2012 od godz. 8:30 do godz. 10:00 Biuro zawodów: Tor Wyrazów
7.2 Dokumenty do okazania:
– prawo jazdy kierowcy
– ubezpieczenie OC i NW
– dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi.
– dokument identyfikacyjny pilota.
– aktualne fotografie kierowcy i pilota.
– pisemna zgoda właściciela lub użytkownika, w przypadku korzystania z samochodu nie będącego
własnością kierowca ani pilota.

8 ZAPOZNANIE
8.1 Data, miejsce i organizacja zapoznania
Zapoznanie odbędzie się 08.09.2012 na Torze w Wyrazowie w godz. 10:50 – 11:50. Podczas zapoznania na
torze obecni będą sędziowie. Na tor będą wpuszczane samochody zgodnie z klasami, odebrane przez BK i z
pełną załogą. Czas zapoznania dla poszczególnych klas wynosi 15 minut.

9 BADANIA KONTROLNE
9.1 Miejsce i czas:
Tor Wyrazów, dnia 08.09.2012, godz. 8:30 – 10:15
Spóźnienie na BK – 1 powyżej 15 minut powoduje wykluczenie z imprezy. Czas na BK – 1 zostanie nadany
przy odbiorze administracyjnym.
9.2 Wymagania dodatkowe zgodnie z Zał. nr 5 Regulaminu Ramowego
9.3 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania BK – 2 po ukończeniu ostatniej próby
sprawnościowej.

10 OPONY
10.1 Ilość kół podczas imprezy musi zgodzić się z ilością kół na BK-1. Samochód uczestnika przez cały czas
trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK-1.
10.2 Zabrania się stosowania opon sportowych. Dopuszcza się start tylko na oponach ze znakiem homologacji E.

11 ODPRAWA UCZESTNIKÓW
11.1 Miejsce i czas:
Tor Wyrazów, dnia 08.09.2012, godz.10:40 Biuro zawodów.

12 PRZEBIEG IMPREZY.
12.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej:
Tor Wyrazów, dnia 08.09.2012, godz.10:30; Biuro zawodów; Tablica ogłoszeń.
12.2 Oficjalny start
Tor Wyrazów, godz. 12:00 Według listy startowej.
12.3 W czasie trwania zawodów oficjalnym będzie czas podawany przez PR program 1 (AM 225 KHZ).
12.4 Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do
podejmowania niezbędnych decyzji.
12.5 Przejazd treningowy start co 2 minuty, według listy startowej od godz. 10:50 do godz. 11:50 Jeden przejazd
bez pomiaru czasu.
12.6 Parking serwisowy
W czasie trwania sprintu przewiduje się zorganizowanie parku serwisowego. Wszelkie naprawy muszą być
dokonywane z zastosowaniem maty pod samochodem. Każdy stwierdzony przypadek braku takiej maty
podlega karze w wysokości 100,00 zł. Na terenie toru obowiązuje zakaz tankowania paliwa.
13 Procedura Startu
13.1 Samochód będzie ustawiony na linii startu, o czasie startu poinformuje zawodnika sędzia informując: 30 sek.
15 sek. 10 sek., a następnie odliczając 5, 4, 3, 2, 1 i dając sygnał do startu przez podniesienie ręki.
13.2 Czas do kolejnych przejazdów będzie publikowany na 10 minut przed startem pierwszej załogi.

14 POMIAR CZASU.
14.1 Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie dokonywany z dokładnością do 1/100 sek. Pomiar ręczny na 2
stopery.
14.2 META LOTNA.
Podczas prób zakończonych Metą Lotną, zasada TARYFY ma zastosowanie tylko dla załóg, które próby nie
ukończą.
14.3 Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu startu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS

15 META
15.1 Przed startem do próby nie będzie PKC – start według listy startowej.
15.2 Po mecie czwartego przejazdu nieobowiązuje park zamknięty.

16 BEZPIECZENSTWO.
16.1 Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem .J.
16.2 Start nastąpi po dojechaniu do mety stop poprzedniej załogi.

17 IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH
Kierownik próby – kamizelka koloru czerwonego
Sędzia Start/Meta – kamizelka koloru pomarańczowego
Sędzia Zabezpieczenia – kamizelka koloru żółtego
Sędziowie Techniczni – kamizelki koloru niebieskiego

18 NAGRODY.
18.1 Rozdanie nagród
dzień 08.09.2012, godz. 16:45 Biuro Zawodów
18.2 Wykaz nagród
Za I, II, III miejsce w klasie – puchar dla kierowcy i pilota. Za I miejsce w klasyfikacji generalnej – puchar dla
kierowcy i pilota. Lista pozostałych nagród, jeżeli takie wystąpią, zostania wywieszona na tablicy ogłoszeń
przed startem do zawodów.

19 PROTESTY
19.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora imprezy lub w przypadku jego nieobecności na
ręce ZSS.
19.2 Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na
piśmie, w terminie 30 min. od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące
ostatecznej klasyfikacji protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.
19.3 Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega
zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.
19.4 Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, muszą być składane przez uczestnika do OKSS w Katowicach. Od
decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.
19.5 Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu
do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.

20 KARY.
Kary zgodnie z załącznikiem nr 1.

21 POSTANOWIENIE KONCOWE.
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji
dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną cześć regulaminu uzupełniającego jak również do
całkowitego odwołania Kryterium Superoes Tor Wyrazów.

Częstochowa,
Zbigniew Szczęsny
Dyrektor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *