Puchar Toru Wyrazów

Formularz Zgłoszenia i Regulamin Kryterium Toru Wyrazów 2012

AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI

KOMISJA SPORTOWA

Kryterium Superoes Tor Wyrazów2012

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY NA TORZE WYRAZÓW

ŚCIGAMY SIĘ LEGALNIE I BEZPIECZNIE

[button link=”/2012/wp-content/uploads/2012/03/ZGŁOSZENIE-Kryterium-Toru-Wyrazow.pdf” newwindow=”yes”] Zgłoszenie PDF[/button][button link=”/2012/wp-content/uploads/2012/03/ZG%C5%81OSZENIE-Kryterium-Toru-Wyrazow.doc” color=”black” newwindow=”yes”] Zgłoszenie .doc[/button]

 [box type=”info”]

adres nadsyłania zgłoszeń zgloszeniapuchar@automobilklubczestochowski.pl

Zgłoszenia jak i wpłaty można dokonać w dniu imprezy w biurze (na Torze)[/box]

[box type=”info”]

 

REGULAMIN RAMOWY Cyklu 2012

 

Kryterium Superoes TORU WYRAZÓW

 

  1. 1.    ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY

Organizatorem zawodów jest Automobilklub-Częstochowski-42-220 ul. Krakowska 31. Komisja Sportowa.

Władze zawodów stanowi Zespół Sędziów Sportowych, Dyrektor Imprezy i inne osoby funkcyjne wyszczególnione w Regulaminie Uzupełniającym każdej Rundy

 

  1. 2.    PRZEBIEG I CEL IMPREZY

2.1. Kryterium Superoes Toru Wyrazów to cykl minimum 6 imprez o charakterze całorocznego pucharu, otwartego dla wszystkich spełniających wymagania niniejszego regulaminu. Impreza polega na jak najszybszym pokonaniu przejechaniu prób sportowo- zręcznościowych, których ilość i przebieg zostanie podana w Regulaminie Uzupełniającym każdej rundy.

2.2. Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem oraz popularyzacja sportów samochodowych

 

  1. 3.    UCZESTNICTWO

3.1. Uczestnikiem imprezy może być każdy, kto posiada aktualne prawo jazdy
i samochód z ważnym dowodem rejestracyjnym. Zaleca się uczestnictwo pilota. Jednej osobie przysługuje prawo do jednego zgłoszenia.

3.2. Obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika /również pilota/ musi być kask ochronny.

3.3. Dopuszcza się udział zawodników z licencjami PZM, którzy będą klasyfikowani zarówno w klasach pojemnościowych jak i w klasyfikacji generalnej.

 

  1. 4.    ZGŁOSZENIA I WPISOWE

4.1. Zgłoszenia do udziału w imprezie należy składać drogą elektroniczną na adres podany na stronie Automobilklubu Częstochowskiego.

4.2. Termin przyjmowania zgłoszeń zostanie podany w Regulaminie Uzupełniającym każdej rundy.

4.3. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4.4. W sezonie 2012 ustala się wpisowe w wysokości 100 zł.

4.5. Załoga w przypadku wycofania się z udziału przed rozpoczęciem imprezy, ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie organizatora.

 

  1. 5.    POJAZDY BIORĄCE UDZIAŁ W ZAWODACH I PODZIAŁ NA KLASY

5.1. Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, posiadające ważne dokumenty upoważniające do poruszania się po drogach publicznych RP
i spełniające wymogi niniejszego regulaminu

5.2. Samochody dopuszczone do udziału zostaną podzielone na klasy

1 klasa – do 1400 cm3

2 klasa – od 1401 cm3 do 1600 cm3

3 klasa – od 1601 cm3 do 2000 cm3

4 klasa – od 2001 cm3

KLASY MARKOWE. i GOSĆI

5.3. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych klas markowych.

5.4. Samochody posiadające turbodoładowanie zostaną dopuszczone do startu
w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i 1,5 dla silników diesla.

 

  1. 6.    BADANIE KONTROLNE (BK)

6.1. Samochody zgłoszone do zawodów muszą być przedstawione do kontroli
w miejscu i czasie podanym przez organizatora w Regulaminie Uzupełniającym każdej rundy. Po tym terminie BK w uzasadnionych przypadkach będzie możliwe do przeprowadzenia tylko za zgodą Dyrektora Imprezy.

6.2. Uczestnicy są zobowiązani do pobrania ze strony www.automobilklubczestochowski.pl  karty badania BK.

Wymaga się, aby uczestnicy na BK podjeżdżali z kartą wypełnioną danymi wymaganymi w w/w druku tj. osobowymi oraz pojazdu. W czasie BK obecność kierowcy jest obowiązkowa.

6.3. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie dopuszczony do startu.

6.4. Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu
i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych

 prawo jazdy

 ubezpieczenie OC iNW

 dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

 pisemna zgoda właściciela pojazdu na użyczenie auta w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy.

6.5. W czasie BK kierowca musi okazać kask ochronny typu używanego
w sportach motorowych dla siebie i pilota.

6.6. Samochód musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz posiadać czystą komorę silnika.

6.7. W ramach BK będzie się odbywał pomiar głośności aut. Hałas nie może przekraczać 93 dB przy 3500 obrotów silnika.

 

  1. 7.    OBOWIĄZKI STARTUJĄCYCH

7.1. Przez podpisanie zgłoszenia startujący zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydanym przez kierownictwo imprezy zarówno poprzez komunikaty jak i inne formy przekazu

7.2. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia startujący zobowiązany jest do:

 wypełnienia i podpisania zgłoszenia udziału w imprezie

 wniesienia opłaty wpisowego

 obecności na odprawie zawodników i zgłoszenia się do BK

 samochód podczas imprezy musi być oznakowany numerem startowym oraz wymaganą reklamą obowiązkową

 jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa

 jazdy w zapiętych kaskach ochronnych

 przejazdy prób na włączonych światłach

 sportowego zachowania się podczas trwania imprezy

 poruszania się wyłącznie wyznaczonymi przez organizatora trasach prób drogach dojazdowych do prób oraz odcinku testowym.

7.3. Pilot nie może prowadzić pojazdu podczas próby. Dopuszcza się przejazd maksymalnie dwóch uczestników jednym pojazdem na podstawie osobnego zgłoszenia

 

  1. 8.    DYSCYPLINA PODCZAS TRWANIA IMPREZY

8.1. Organizator może ukarać uczestnika za brak dyscypliny sportowej, za niesportowe zachowanie, za nie stosowanie się do poleceń kierownictwa imprezy lub innych osób funkcyjnych – upomnieniem, karą finansową,
a w przypadkach drastycznych wykluczeniem z imprezy jak i całego cyklu.

8.2. Kierowca ma obowiązek stawienia się na starcie zgodnie z kolejnością
z przydzielonym numerem startowym. Nie stawienie się na linii startu
w odpowiednim czasie powoduje utratę możliwości przejazdu w danej kolejce.

8.3. W przypadku awarii samochodu należy zgłosić kierownikowi próby, wycofanie się z przejazdu próby lub imprezy.

8.4. W przypadku doścignięcia wolniejszego pojazdu na trasie próby, uczestnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca celem przepuszczenia szybszego uczestnika. Sytuacja taka nie powoduje możliwości powtórzenia przejazdu.

8.5. W przypadku wypadnięcia z trasy uczestnik ma obowiązek powrócić na trasę w miejscu wypadnięcia.

8.6. Organizator przewiduje jednokrotne zapoznanie się z trasą w kolumnie za pojazdem Organizatora

 

  1. 9.    PUNKTACJA

– 0,01 sekundy – 0,01 pkt

– przewrócenie lub przesunięcie poza obrys balotu z opon – 5 pkt

– falstart – 5 pkt

– ominięcie szykany, zmiana trasy – TARYFA

– niestosowanie się do poleceń sędziego startu – wykluczenie

 

10. KALENDARZ IMPREZ

 

TERMIN NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE
31.03.2012 Super Sprint A.Częstochowski Tor Wyrazów
21.04.2012 Super Sprint A.Częstochowski Tor Wyrazów
19.05.2012 Super Sprint A.Częstochowski Tor Wyrazów
16.06.2012 Super Sprint A.Częstochowski Tor Wyrazów
08.09.2012 Super Sprint A.Częstochowski Tor Wyrazów
20.10.2012 Super Sprint A.Częstochowski Tor Wyrazów

 

11. KLASYFIKACJA I NAGRODY

11.1.            Warunkiem klasyfikacji w danej rundzie jest ukończenie wszystkich prób.

11.2.            Dla potrzeb klasyfikacji końcowej każda eliminacja będzie objęta osobną punktacją.

 

Frekwencja w klasie

8 7 6 5 4 3 2 1

Zajęte miejsca

I 10 8 6 5 4 3 2 1
II 8 6 5 4 3 2 1
III 6 5 4 3 2 1
IV 5 4 3 2 1
V 4 3 2 1
VI 3 2 1
VII 2 1
VIII 1
IX 0

 

11.3.            Po zakończeniu ostatniej rundy ogłoszona zostanie klasyfikacja końcowa. Klasyfikacją końcową zostaną objęci uczestnicy, którzy ukończyli co najmniej dwie rundy. Do klasyfikacji indywidualnej w klasach i generalnej liczone będą punkty wg klucza:

 przy 6 rozegranych rundach minus 1 runda

 przy 5 i mniej rozegranych rundach bez odliczania

 odliczeniu podlega runda z najmniejszą ilością punktów

 w przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników
o miejscu zdecyduje wynik ostatniej rundy.

11.4.            Nagrody w klasyfikacji końcowej.

Trzem pierwszym uczestnikom w klasyfikacji generalnej
i poszczególnych klasach zostaną przyznane nagrody honorowe (puchary). Możliwe jest również przyznanie innych nagród w klasach
i w klasyfikacji generalnej wg uznania organizatora.

 

12. PROTESTY

12.1.            Każdy protest powinien być złożony na ręce Dyrektora imprezy lub na ręce ZSS.

12.2.            Do protestu musi być dołączona kaucja 100 zł. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest zostanie uznany.

12.3.            Protesty dotyczące wyników muszą być składane w ciągu 30 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych.

12.4.            Prawo złożenia protestu przysługuje jedynie uczestnikom, którzy ukończą imprezę.

 

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe podczas trwania imprezy zarówno
w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowanych przez nich szkód i strat
w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

14. PRZEPISY KOŃCOWE

14.1.            Obowiązuje posiadanie ubezpieczenia OC i NW.

14.2.         Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz ograniczenia ilości startujących.

14.3.         Rundy Kryterium Superoes Tor Wyrazów  organizowane są przez  Automobilklub  Częstochowski na podstawie Regulaminu KJS 2012.r z dopuszczalnymi odstępstwami zawartymi w regulaminie uzupełniającym tych imprez i w niniejszym regulaminie ramowym.                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor Imprezy
[/box]

 

[button type=”big”]
[/button]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *