Regulamin MŚPZ – Rajd Nocy Muzeów

REGULAMIN ROZPOCZĘCIA SEZONU 2022

 

Cel imprezy:

– popularyzacja zabytkowej motoryzacji

– podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu

– propagowanie zasad bezpiecznej jazdy

– krzewienie kultury motoryzacyjnej i walorów krajoznawczych

– zintegrowanie miłośników zabytkowej motoryzacji

– dobra zabawa i aktywizowanie miłośników starej motoryzacji

 

Uczestnictwo:

W rajdzie uczestniczą pojazdy wyprodukowane do 1995 roku  z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisą OC. Pojazdy młodsze (wyprodukowane po 1995r.) mogą zostać dopuszczone do udziału w imprezie po uzgodnieniu z Organizatorem (np. model produkowany był do 2000r., ze względu na unikalność lub wartość kolekcjonerską). Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z wymogami „kodeksu drogowego” i być zachowane w jak najwyższym stopniu oryginalności.

Załoga składa się z kierowcy, posiadającego ważne prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu, oraz pilota. W przypadku motocykli, załogę może stanowić sam kierowca lub kierowca z pasażerem/pilotem. Dopuszcza się dodatkową liczbę pasażerów, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc wpisaną w dowód rejestracyjny. Załoga ma obowiązek stawienia się na wszystkich punktach kontrolnych i zaliczeniem wszystkich konkurencji/prób w kolejności wymienionej w karcie drogowej.

 

Zgłoszenia i wpisowe:

Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej Automobilklubu Częstochowskiego – https://automobilklubczestochowski.pl

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: poczęstunek, materiały rajdowe, udział w nagrodach.

 

Badanie kontrolne

Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać ważny wpis przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym oraz ważne ubezpieczenie OC. Przed startem organizator może sprawdzić stan, wyposażenie oraz dokumenty pojazdu. Podczas badania kontrolnego, kierujący musi okazać dowód rejestracyjny wraz z polisą OC, ew. jego scan lub zdjęcie.

 

Trasa rajdu

Przejazd należy wykonać zgodnie z opisem trasy (itinerer) dostarczonym przed startem. Ponadto zadaniem załogi jest wykonanie prób sprawnościowych SZ, prób oceny techniki jazdy OTJ, prób zręcznościowych PR, wykonanie zadań na trasie oraz zgłoszenie się w wyznaczonym czasie na metę.

 

Próba sprawnościowa – SZ, OTJ

W wyznaczonym w opisie trasy miejscu należy wykonać próbę pojazdem zgłoszonym przez  uczestnika do startu w rajdzie, zgodnie z opisem dostarczonym przez sędziego i stosując się do jego uwag.

 

Bezobsługowy punkt kontroli przejazdu

Punktami Kontroli Przejazdu są tabliczki z literą lub liczbą, odpowiedzi na pytania z trasy, zdjęcia mijanych obiektów i inne wg opisu w Karcie Drogowej. Należy je wpisywać kolejno w Karcie Drogowej.

 

Punktacja

Ocena opiera się o naliczanie punktów karnych za każde nieprawidłowe zadanie, próbę czy przejazd trasy.

 

Głównym kryterium są punkty za pokonanie trasy i wykonanie czynności podanych w karcie drogowej (itinerer), każdy błąd to 1 pkt karny.

 

Kolejnym kryterium będzie pod czas przejazdu całej trasy, każda minuta spóźnienia się na PKC to 1 pkt karny

 

Następnym kryterium punktacji jest ilość punktów i średnia czasów z prób zabawowych, sportowych i otj, zgodnie z punktacją podaną przy zadaniu.

 

Kryterium uzupełniającym w przypadku równej punktacji z powyższych, będzie rok produkcji pojazdu – starszy pojazd wygrywa

 

Za każdą nieprawidłową odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym 1 pkt karny

 

Za każdą nieprawidłową odpowiedź z historii motoryzacji 1 pkt karny

Za każdorazowe przekroczenie przepisów ruchu drogowego plus 6 pkt karnych

 

Za każde ominięcie próby, otj, sz 50 pkt karnych

 

Za brak zwrotu karty odpowiedzi plus 100 pkt karnych

 

Klasyfikacja

Zwycięża załoga, która będzie miała najmniej punktów. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje rocznik pojazdu. Zawsze wygrywa starszy pojazd.

 

Nagrody

Puchary za zajęcie miejsca 1-3.

 

Dodatkowe nagrody, zgodnie z ideą zabawowego charakteru rajdu pozostają tajemnicą to czasu ich przyznania

 

Protesty

Dotyczące trasy należy składać na piśmie Koordynatorom imprezy w czasie 15 minut od podania wyników wstępnych. Protesty rozpatrywane będą przez Koordynatorów, a podjęte decyzje są ostateczne. Po ogłoszeniu wyników prowizorycznych wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko błędów rachunkowych, a czas ich zgłaszania wynosi 15 minut od chwili wywieszenia wyników.

 

Obowiązki uczestników

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa, przestrzegać obostrzeń sanitarnych i postępować zgodnie z zasadami opisanymi w aktualnych rozporządzeniach.

Skład załogi (kierowca i pilot) oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w rajdzie nie mogą być zmienione od startu do mety.

Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów.

Rajd odbywa się w normalnym ruchu ulicznym.

Kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, odpowiadając osobiście za ich przekroczenie.

Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczestników rajdu i ruchu drogowego.

Każda osoba kierująca pojazdem,  zobowiązana jest do zachowania trzeźwości.

Przepisy ruchu drogowego obowiązują na każdym terenie zamkniętym, parkingu, itp

 

Uwagi końcowe

Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu.

Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i uzupełniania niniejszego regulaminu.

Nagrody rzeczowe należy odebrać wyłącznie osobiście podczas uroczystego wręczania nagród.

Odbycie prób odbywa się obowiązkowo w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania.

 

Rajd jest imprezą sportową na wolnym powietrzu i osoby będące na terenie parkingu zobowiązane są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego i używania środków ochrony osobistej.

 

Przystąpienie do rajdu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie. Rezygnacja z udziału w rajdzie po zamknięciu listy startowej nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpisowego.