Imprezy KSS

„Nocny Wyścig Samochodowy – „Memoriał Rafała Stodółki”

AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI

KOMISJA SPORTOWA

Nocny Wyścig Samochodowy –

II Memoriał Rafała Stodółki”

17 listopada 2012r.

Tor w Wyrazowie

WSTĘP

Nocny Wyścig Samochodowy – Memoriał Rafała Stodółki” zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego, Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2012,Ustawy „Prawo
o Ruchu Drogowym RP” i niniejszego regulaminu uzupełniającego.

PROGRAM IMPREZY

Zamknięcie listy zgłoszeń 17.11.2012r. godz.. 15:00

Odbiór administracyjny 17.11.2012rr. godz. 14:00 – 15:00

Badanie kontrolne BK – 1 14:00 – 15:15

Pierwsze posiedzenie ZSS 15:15

Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 15:30

Odprawa uczestników 15:30

Trening 15:45-16:45

Start 1 zawodnika 17:00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej

Rozdanie nagród

 1. USTALENIA OGÓLNE

  1. Miejsce i termin imprezy:

Impreza odbędzie się w dniu 17.11.2012r. na Torze w Wyrazowie

Start – Tor Wyrazów

Meta – Tor Wyrazów

 1. Nazwa i ranga imprezy:

Nocny Wyścig Samochodowy – II Memoriał Rafała Stodółki” zaliczany jest do imprezy klubowej.

 1. Numer wizy ZO PZM:

Numer wizy ___________ wydana _______________

 1. Lokalizacja biura:

Biuro w dniu zawodów zlokalizowane będzie na Torze w Wyrazowie od godziny 14:00.

 1. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego:

Start – Tor Wyrazów

Meta – Tor Wyrazów

Park otwarty – Tor Wyrazów

 1. Charakterystyka:

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia .

Nawierzchnia trasy i prób: asfalt

 1. ORGANIZACJA

  1. Nazwa organizatora

Automobilklub Częstochowski

  1. Adres

ul. Krakowska 31

42-200 Częstochowa

  1. Zespół Sędziów Sportowych:

Przewodniczący – Mirosław Krachulec

Członek – Anna Szczęsna

Członek – Marek Kusiak

  1. Osoby oficjalne:

Dyrektor imprezy -Szczęsny Zbigniew

Dyrektor ds. sportowych -Witkowicz Tomasz

Dyrektor ds. kontaktów z zawodnikami -Krachulec Mirosław

Biuro zawodów -Strzelczyk Piotr

-Kuropatwiński Bartosz

Komisja obliczeń -Kuropatwiński Bartosz

Badanie kontrole -Drożdż Wojciech

Kierownik próby -Pudło Filip

Start, Meta -Kuropatwiński Grzegorz

 1. ZGŁOSZENIA

  1. Załoga

   1. Załogę stanowi jedna osoba określana jako kierowca. Dopuszcza się start pilota. Kierowcą musi mieć prawo jazdy. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy i musi mieć ukończone 17 lat..

   2. Kierowca może posiadać „licencję kierowcy sportów samochodowych” w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego.

  2. Obowiązki załóg

Do obowiązków załogi należy:

   1. Obecność na odprawie uczestników.

   2. Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z mapą Toru.

   3. Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylną szybę.

   4. Odbycie wszystkich prób wyścigu w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych,
    z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

  1. Procedura zgłoszeń

   1. Zgłoszenia będą przyjmowanie wyłącznie w dniu zawodów biurze zawodów na Torze Wyrazów 17.11.2012rr. od godziny 14:00. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez kierowcę lub załogę) i złożony w biurze zawodów.

   2. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

   3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

  2. Pojazdy dopuszczone:

Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy odebrane przez BK – 1.

  1. Ogólne warunki organizacyjne dotyczące trasy przebiegu „Nocny Wyścig Samochodowy – Memoriał Rafała Stodółki”

   1. Nocny Wyścig Samochodowy –II Memoriał Rafała Stodółki” to zawody samochodowe rozgrywane na trasie wyłączonej
    z ruchu publicznego z wszystkimi zasadami obowiązującymi podczas rozgrywania odcinka wyścigowego.

   1. Załogi startują pojedynczo rywalizując ze sobą uzyskanymi czasami przejazdu.

   2. Długość odcinka wyścigowego rozgrywanego jako OES nie może być większa niż 2 km.

   3. Czas trwania wyścigu nie może być dłuższy niż 1 dzień.

  1. Podział na klasy:

   1. Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie
    z Regulaminem:

Klasa 1 – do 1150 cm3

Klasa 2 – 1151 cm3do 1600 cm3

Klasa 3 – 1601 cm3 do 2000 cm3

Klasa 4 – od 2001 cm3

   1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowanie zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej
    z pomnożenia nominalnej pojemności silnika

  • z zapłonem ZI x współczynnik 1,7

  • z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

   1. Klasę stanowi każda ilość samochodów zakwalifikowanych po BK-1.

   1. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa wyścigu, zatwierdzona przez ZSS.

  1. Wpisowe, wpłaty, zwroty

   1. wysokość wpisowego wynosi 80,00 złotych.

 1. UBEZPIECZENIE

  1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.

  2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni, szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.

 1. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

  1. Numery startowe

Numery startowe: załoga we własnym zakresie musi umieścić na przedniej szybie w prawym górnym rogu oraz na prawej tylnej szybie samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

 1. BADANIA ADMINISTRACYJNE:

  1. Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, godz. 14:00-15:00

  1. Dokumenty do okazania:

  • prawo jazdy kierowcy

  • ubezpieczenie OC i NW

  • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi,

 1. BADANIA KONTROLNE

  1. Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, godz.14:00 – 15:15

Spóźnienie na BK – 1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z rajdu

 1. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

  1. Miejsce i czas:

Tor Wyrazów, godz. 15:30

 1. START

  1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej

Tor Wyrazów, godz. 15:30

  1. Oficjalny start

Tor Wyrazów, godz. 17:00

 1. PRZEBIEG IMPREZY

  1. Odbiór administracyjny

Załogi uczestniczące w zawodach muszą zgłosić się do kontroli osobiście i przedstawić w jej trakcie następujące dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i NW oraz pozwolenie właściciela pojazdu. Tylko uczestnicy spełniający wymagania otrzymają „Kartę badania kontrolnego”.

  1. Badanie kontrolne

   1. Badanie kontrolne jest prowadzone przez Zespół Sędziów Technicznych pod kierownictwem szefa Komisji technicznej.

   2. Załoga musi brać udział w badaniu kontrolnym swojego samochodu w ustalonym dla niej terminie. Każde spóźnienie podlega karze. Karę nakłada ZSS.

   3. Samochód, który nie będzie spełniał warunków technicznych oraz nie będzie posiadał odpowiedniego wyposażenia bezpieczeństwa nie zostanie dopuszczony do zawodów.

   4. Po zakończeniu badań kontrolnych organizator wywiesi na tablicy ogłoszeń listę startową.

  2. Zapoznanie z trasą

   1. Załogi będą miały możliwość odbycia treningu na odcinku wyścigowym w celu zapoznania się z nim.

   2. Zapoznanie odcinka wyścigowego jest obowiązkowe.

   3. Zapoznanie się z odcinkiem wyścigowym w terminie innym niż podany w regulaminie uzupełniającym jest niedozwolone. Każdy stwierdzony fakt nielegalnego zapoznania spowoduje niedopuszczenie do startu
    w wyścigu.

   4. Zapoznanie odcinka wyścigowego rozpocznie się w czasie podanym na tablicy ogłoszeń w kolejności listy startowej lub klas. Samochody będą wypuszczane na odcinek co 1 minutę.

  1. Start

   1. Każda z dopuszczonych do startu załóg odbędzie 3 przejazdy trasy odcinka wyścigowego, jeden przejazd to 2 okrążenia.. Suma trzech czasów stanowi wynik zawodnika. Start do wyścigu bez PKC ,według listy startowej wywieszonej na tablicy ogłoszeń przed każdym

przejazdem.

   1. Przed rozpoczęciem zawodów organizator może zarządzić obowiązkową odprawę dla wszystkich załóg. Termin
    i miejsce odprawy muszą być podane w Regulaminie Uzupełniającym lub komunikacie zawodów.

   2. Załogi muszą stawić się w strefie startu, na co najmniej
    2 minuty przed startem. Każda załoga, która nie zgłosi się
    w swoim wyznaczonym czasie może zostać ukarana.

   3. Start odbędzie się przy zatrzymanym samochodzie
    z włączonym silnikiem według kolejności startu na podstawie listy startowej. ZSS na wniosek Dyrektora zawodów może dowolnie zmieniać porządek startu
    w zależności od okoliczności.

   4. Każda odmowa lub celowe opuszczenie startu spowoduje wykluczenie z zawodów.

   5. Start do odcinka wyścigowego będzie odbywał się
    na znak obsługi.

   6. Pomiar czasu na trasie Nocnego Wyścigu Samochodowego – Memoriał Rafała Stodółki dokonany będzie pomiar
    z dokładnością 1/10 sekundy ręcznie lub elektronicznie.

   7. Meta jest lotna. Nakazuje się zatrzymanie samochodu przed linią mety stop.

   8. Pojazdy uszkodzone podczas przejazdu zapoznawczego
    i przejazdów wyścigowych mogą być odholowane tylko na polecenie Dyrektora zawodów.

   9. Po ukończeniu każdego przejazdu kierowca jest zobowiązany pozostawić pojazd w parku .

  1. Memoriał

10.5.1 Do wyścigu Memoriałowego zostaje zakwalifikowanych 8 najlepszych kierowców z Klasyfikacji Generalnej Wyścigu. Startują oni zgodnie z wylosowanymi polami startowymi według Systemu Pucharowego.

10.5.2 Zezwala się na jazdę jednym samochodem przez dwóch kierowców.

  1. Opony

Dopuszcza się opony używane w sporcie samochodowym i posiadające homologację E.

  1. Park zamknięty

Brak

 1. NAGRODY

  1. Rozdanie nagród:

Po zakończeniu imprezy na miejscu.

Za I, II i III miejsce w klasie – 1 puchar

Zwycięzca Memoriału – 1 puchar

12. BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE – wg uznania organizatora

13. PROTESTY

Protesty nie będą przyjmowane.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Rajdu.

Częstochowa, 17.11.2012rr.

Dyrektor zawodów:Zbigniew Szczęsny

Zatwierdził:V-ce Prezes Automobilklub Częstochowski Marek Kusiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *