Regulamin toru

REGULAMIN TORU WYRAZÓW

§ 1
Regulamin określa ogólne warunki korzystania z TORU WYRAZÓW (dalej: TORU), położonego przy ul. Wyścigowej 3 w WYRAZOWIE, z uwzględnieniem i stosowaniem w sprawach w Regulaminie nieuregulowanych przepisów ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odrębnych ustaw i przepisów szczególnych.

§ 2
TOR jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie: sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo – rekreacyjnych, prezentacji, pokazów, imprez masowych itp.

§ 3
Korzystanie z TORU odbywa się każdorazowo na podstawie zawieranej z Automobilklubem Częstochowskim umowy.
Z TORU korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zgodę Automobilklubu Częstochowskiego lub podmiotu użytkującego TOR w danym momencie, na podstawie umowy zawartej z Automobilklubem Częstochowskim ..

§ 4
Osoby znajdujące się na terenie TORU winny bezwzględnie stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz poleceń Automobilklubu Częstochowskiego lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie oraz osób przez nich upoważnionych.
Na terenie TORU, z wyłączeniem nitki TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Na terenie TORU obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą znajdować się na terenie TORU wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

§ 5
Osoba przebywająca na TORZE ma obowiązek poinformować Automobilklub Częstochowski lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie, bądź osoby przez nich upoważnione, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze TORU.

§ 6
Osoby korzystające z TORU zobowiązane są do:
zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na TORZE, w tym posiadania własnych badań technicznych sprzętu i pojazdów;
zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na TORZE działalności;
przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp.
poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji TORU, tak aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz infrastruktury TORU;
poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania TORU;
zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników TORU, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitki TORU;
parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia;
natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia Automobilklubu Częstochowskiego lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;
informowania Automobilklubu Częstochowskiego lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie oraz osoby przez nich upoważnione, o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na TORZE ;
ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z TORU;
po zakończeniu działalności, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp.

§ 7
Osoba przebywająca na TORZE oraz osoba korzystająca z TORU, która nie będzie przestrzegała postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej z Automobilklubem Częstochowskim umowy, zostanie natychmiast usunięta z terenu TORU bez prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nadto osoba ta ponosić będzie na zasadzie winy umyślnej pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania TORU.

§ 8
Automobilklub Częstochowski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na TORZE oraz osoby korzystające z TORU do Regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi.

§ 9
Korzystanie z TORU odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Automobilklubu Częstochowskiego.
Wstęp na TOR następuje pod warunkiem zwolnienia Automobilklubu Częstochowskiego z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej Automobilklubu Częstochowskiego;
Osoby korzystające z TORU ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, które używają lub wprowadzają na teren TORU i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu;
Osoba korzystająca z TORU ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na TORZE oraz naruszenia stanu infrastruktury TORU, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami.

§ 10
Osoby przebywające na TORZE , zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności noszenia kamizelki ostrzegawczej, zachowywania odległości od barier ochronnych nitki TORU, nie przechodzenia przez nitkę TORU podczas wyścigów oraz stosowania się do poleceń sędziów oraz pracowników obsługi szczególnie podczas wykonywania prac wewnątrz nitki TORU z zachowaniem należytej – bezpiecznej od niej odległości.
Nieprzestrzeganie przez dziennikarza zasad bezpieczeństwa skutkować może niezwłocznym odebraniem akredytacji/ kamizelki ostrzegawczej oraz usunięciem dziennikarza z TORU.

§ 11
Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2012r.
Szczególne warunki korzystania z TORU określone będą każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy osobą korzystającą z TORU a Automobilklubem Częstochowskim.

Prezes Automobilklubu Częstochowskiego.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY OKREŚLAJĄCY ZASADY JAZDY PO TORZE WYRAZÓW

§ 1
Jazda po TORZE WYRAZÓW odbywa się zawsze na podstawie umowy (pisemnej lub ustnej) zawartej z Automobilklubem Częstochowskim.

§ 2
Jazda po TORZE WYRAZÓW odbywać się może z udziałem innych osób korzystających z TORU.

Jazda po TORZE WYRAZÓW odbywa się na ryzyko uczestnika i obowiązkowo w kasku ochronnym pod nadzorem przedstawiciela Automobilklubu Częstochowskiego.

§ 3
Przed wjazdem na TOR korzystający zobowiązany jest zapoznać się z „Regulaminem TORU WYRAZÓW” i podpisać oświadczenie o jego akceptacji oraz obowiązujących zasadach odpowiedzialności.

§ 4
Wjazd na TOR odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej przez korzystającego z Automobilklubem Częstochowskim.
Korzystający obowiązany jest kontrolować czas przebywania na TORZE i opuścić TOR po określonym w umowie czasie. Za każdą następną rozpoczętą godzinę przebywania na TORZE, korzystający będzie zobowiązany uiścić opłatę za cały godzinny okres korzystania z TORU.

§ 5

Korzystający obowiązany jest do pozostawienia Toru w takim stanie jakim go zastał.

Zabrania się bezmyślnego niszczenia nawierzchni poprzez tzw. "palenia gumy".

W przypadku pozostawienia Toru zanieczyszczonego lub uszkodzonego Korzystający zostanie obciążony kosztami sprzątania lub naprawy toru oraz możliwości korzystania z Toru w przyszłości.

§ 6

W przypadku niestosowania się przez korzystającego do postanowień regulaminów, umowy, bądź też poleceń osoby wyznaczonej przez Automobilklub Częstochowski, korzystający może zostać w każdym czasie usunięty z TORU bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany czas jazdy.

§ 7
Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2012 r.

Prezes Automobilklubu Częstochowskiego.